LightWEB
LightWeb
 
 
 
 


K U R S  &  F O R E L E S N I N G A R

INFO KOMMER SNART
 

 
 
 
 
K U R S   &   F O R E L E S N I N G A R

Vi tilbyr eit variert utvalg kurs og forelesningar innafor våre interesseområder

Naturleg hestehald og barfottrim
Hestetrening
Økologisk landbruk og kulturlandskapsforvaltning
Ressursar på garden - ressursanalyse og forretningsplan

Kurs/ forelesningar arrangerast både her i Handnesgården og i heile landet hos lokale arrangørar. Forelesningar har ei varigheit på 2 til 6 timar og tar føre seg eit eller fleire emne innafor områda nemnt ovafor.  Dei har ei teoretisk form, og passar for interesserte grupper, foreiningar, studentar og skoleklassar. Kurs har ei varigheit på 1 dag, 2-3 dagar eller ei veke og har eit tema og føremål.  Kurs er retta mot å lære praktiske ferdigheitar, og deltakarane lærar først og fremst gjennom eigen aktivitet og erfaring.  Til kurs er det også ein teoridel.  For best mogleg tilegning av praktiske ferdigheitar er det ofte hensiktsmessig med ei kursrekke, slik at deltakarane vekslar mellom kurs med vegleiing og eigen trening og utprøving heime. Ta kontakt om du er interessert i å delta på eit kurs eller vil arrangere eit kurs i ditt nærmiljø.
H O V T R I M   O G   B A R F O T H E S T

Ha


INFO
 
 
 
 
R E H A B I L I T E R I N G   A V   H E S T A R

Rehabilitering av hestar med smerter og skade i hovar, bein og musklar.


INFO
 

A T F E R D S K O N S U L T A S J O N   &
 K L I K K E R T R E N I N G

Atferdskonsultasjon og problematferd hos hest og hund


INFO.
 

H O V T R I M M I N G   &
N A T U R L E G   H E S T E H A L D

Ha


INFO


Adresse: N-8724 Saura
      Telefon: +47 75 05 73 97      Mobil: +47 958 95 061      E-post: kleo@handnesgarden.no© Designa Det


 

 

© LightWeb